Akciju sabiedrība "CATA"
Jāņa Poruka iela 8,
Cēsis,Cēsu novads,
Latvija, LV-4101
Vienotais reģ. Nr. 40003016840
tālr: 64122121
e-pasts: cata@cata.lv

Privātuma politika izstrādāta atbilstoši Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) 2016/679 (2016.gada 27.aprīlis) par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula) (turpmāk – Regula) prasībām.

Privātuma politikas mērķis ir sniegt fiziskai personai – datu subjektam, informāciju par personas datu apstrādes nolūku, apjomu, aizsardzību un apstrādes termiņu datu iegūšanas laikā un apstrādājot datu subjekta personas datus.

Akciju sabiedrība “CATA” pilnībā respektē datu subjektu tiesības uz privātumu, un neievāks nekādu personīgo informāciju par Jums savā tīmekļvietnē www.cata.lv neskaitot to informāciju, kuru Jūs brīvprātīgi nododat (piemēram, nosūtot pa e-pastu). Jebkura informācija, kuru Jūs brīvprātīgi nododat šādā veidā akciju sabiedrībai “CATA” nav pieejama trešajām personām, un akciju sabiedrība “CATA” to izmanto tikai tiem mērķiem, kādiem Jūs šo informāciju sniedzāt.

Pārziņa identitāte un kontaktinformācija: Akciju sabiedrība “CATA”, vienotais reģ. Nr.40003016840; Jāņa Poruka iela 8, Cēsis, Cēsu novads, LV–4101, tālrunis: 641 22121, elektroniskā pasta adrese: cata@cata.lv, turpmāk - Pārzinis.

 1. Datu aizsardzības speciālista kontaktinformācija: Saziņai ar Pārziņa datu aizsardzības speciālistiem, lūgums rakstīt uz: datuaizsardziba@cata.lv . Informējam, ka minētā e-pasta adrese nav domāta ziņu pieprasījumiem par noteiktas personas fizisko datu apstrādi, šādā gadījumā Jums jāraksta uz e-pastu cata@cata.lv.
 2. Personas dati, kurus apstrādājam:
  • Akcionāru personas datus – vārds, uzvārds, personas kods, dzīvesvietas adrese, e-pasts, tālrunis;
  • Pasažieru personas datus – vārds, uzvārds, atsevišķos gadījumos – personas kods, bankas konta informācija; brauciena maršruts, iesniegumu gadījumos – e-pasts, dzīvesvieta, IP adrese, no kuras sūdzība nosūtīta, tālruņa nr., attēls sinhroni ar balss ierakstu);
  • Trešo personu (klientu, kas nav pasažieri, potenciālo darbinieku) personas datus, kuru apstrāde izriet no normatīvajiem aktiem vai līgumsaistībām, vai datu subjekta vēlmes nodibināt līgumsaistības – vārds, uzvārds, personas kods, deklarētā dzīvesvieta, nodarbošanās, tālruņa nr., e-pasts, potenciālajiem darbiniekiem – papildus CV iekļautās ziņas un darba intervijas laikā datu subjekta sniegtās ziņas.
  • Informāciju, kas tiek ievākta, lai nodrošinātu Jūsu un citu personu datu drošību:
   • IP adreses (mājas lapas apmeklētājiem);
   • piekļuves laikus (mājas lapas apmeklētājiem);
   • piekļuves datumus; (mājas lapas apmeklētājiem);
   • iepriekš apmeklētās tīmekļa vietnes.
  • Privātuma politikā ar personas datiem jāsaprot informācija, kas saistīta ar Jums vai tāda informācija, kas varētu ļaut tieši vai netieši Jūs identificēt. Pārzinis var apkopot personas datus par datu subjektu no dažādiem avotiem (no citām tīmekļvietnēm, no datu subjekta personiski klātienē vai elektroniski, no trešajām personām iegūtos datus, datu subjekta pārziņa tīmekļvietnes apmeklēšanas datus, videonovērošanas sistēmu fiksētos datus un no citiem likumīgiem publiski pieejamiem avotiem).
 3. Datu apstrādes nolūki, kam paredzēti personas dati:
  • Pārzinis ievāc un apstrādā personas datus šādiem nolūkiem:
   • Atbilstošu un kvalitatīvu pakalpojumu sniegšana;
   • Efektīvu uzņēmuma pārvaldības procesu nodrošināšana;
   • Biznesa plānošana un analīze, tai skaitā klientu aptaujas, izpēte un analīze;
   • Darījumu noslēgšana;
   • Noslēgto darījumu pārraudzība;
   • Personāla atlase un vadība;
   • Klientu, pārziņa un darbinieku drošības un īpašuma aizsardzības nodrošināšana;
   • Dokumentu vadība;
   • Grāmatvedības uzskaite;
   • Tiesību aktos noteikto pienākumu izpilde (akcionāru reģistra vešana, akcionāru saraksta sastādīšana, akcionāru sapulču protokolēšana, informēšana, pasažieru uzskaite, datu nodošana u.c.);
   • Sūdzību un informācijas pieprasījumu izskatīšana un atbildēšana;
   • Pārziņa tīmekļvietnes vēstures analīze.
  • Piemērojamo normatīvo aktu ietvaros nodrošina personas datu konfidencialitāti un ir īstenojusi atbilstošus tehniskos un organizatoriskos pasākumus personas datu aizsardzībai no nesankcionētas piekļuves, pretlikumīgas apstrādes vai izpaušanas, nejaušas pazaudēšanas, izmainīšanas vai iznīcināšanas.
 4. Datu apstrādes tiesiskie pamati:
  • Fizisku personu datu apstrāde pamatota uz šādiem Regulā noteiktajiem tiesiskajiem pamatiem katrai konkrētajai situācijai atbilstoši:
   • Datu apstrāde tiek veikta pamatojoties Regulas 6.panta 1.punkta b) apakšpunktu, kad apstrāde ir vajadzīga līguma, kura līgumslēdzēja puse ir datu subjekts, izpildei vai pasākumu veikšanai pēc datu subjekta pieprasījuma pirms līguma noslēgšanas (personas identificēšanai; darba līguma noslēgšanai, saziņai ar datu subjektu);
   • Datu apstrāde tiek veikta pamatojoties Regulas 6.panta 1.punkta a) apakšpunktu, kad datu subjekts ir devis piekrišanu savu personas datu apstrādei vienam vai vairākiem konkrētiem nolūkiem (potenciālā darbinieka CV apstrādei un glabāšanai, rekomendāciju iegūšanai no trešajām personām, saziņai pēc datu subjekta ierosinājuma);
   • Datu apstrāde tiek veikta pamatojoties Regulas 6.panta 1.punkta c) apakšpunktu, kad apstrāde ir vajadzīga, lai izpildītu uz pārzini attiecināmu juridisku pienākumu (datu nodošana valsts pārvaldes iestādēm to funkciju izpildei (Valsts ieņēmumu dienestam, Valsts darba inspekcijai, Veselības inspekcijai, Satiksmes ministrijai VSIA “Autotransporta direkcija” personā, tiesai, prokuratūrai, policijai, valsts bērnu tiesību aizsardzības inspektoriem, bāriņtiesai, tiesībsargam, kā arī pirmstiesas izmeklēšanas iestādei); akcionāru reģistra vešanai, akcionāru saraksta sagatavošanai, sapulces protokola noformēšanai, informēšanai, u.c. darbībām, kas izriet no Komerclikuma; statistikas un atskaišu sagatavošanai, sūdzību izskatīšanai, pasažieru pārvadājumu pakalpojuma izpildes nodrošināšanai (prasības reglamentētas normatīvajos aktos); grāmatvedības uzskaitei; dokumentu lietvedības un aprites prasību ievērošanai, arhivēšanai;
   • Datu apstrāde tiek veikta pamatojoties Regulas 6.panta 1.punkta e) apakšpunktu, kad apstrāde ir vajadzīga, lai izpildītu uzdevumu, ko veic sabiedrības interesēs vai īstenojot pārzinim piešķirtās oficiālās pilnvaras gadījumos, kad pasažiera vietā (bērni un personas, kuri var lietot transporta pakalpojumu bez maksas) pasūtītājs ir valsts pārvaldes iestāde (valsts, pašvaldība);
   • Datu apstrāde tiek veikta pamatojoties Regulas 6.panta 1.punkta f) apakšpunktu, kad apstrāde ir vajadzīga pārziņa vai trešās personas leģitīmo interešu ievērošanai (efektīvai uzņēmuma pārvaldības procesu nodrošināšanai, pierādījumu vākšana darbinieku atlases procesa tiesiskuma pierādīšanai, darbaspēka nodrošināšanai, videonovērošana un videonovērošana ar sinhrono audio ierakstu darbinieku un klientu drošībai, pakalpojumu kvalitātes pārbaudēm un pakalpojuma uzlabošanai, mājas lapas vēstures analīzei, biļešu uzskaites sistēmai “UPIS”)
  • Trešo personu personas datiem:
 5. Personas datu saņēmēji vai saņēmēju kategorijas, ja tādi ir: 
  • Normatīvajos aktos noteiktos gadījumos Pārzinim ir pienākums sniegt informāciju par apstrādātajiem personas datiem:
   • tiesībsargājošām iestādēm, tiesai un valsts pārvaldes iestādēm tām noteikto funkciju realizēšanai nepieciešamajā apjomā;
   • trešajām personām datu subjekta noslēgto līgumu ietvaros;
   • trešajām personām, kuriem šādas tiesības izriet no likuma un tikai tajos noteiktajos apjomos (arodbiedrība);
   • pašam datu subjektam.
  • Normatīvajos aktos noteiktos gadījumos Pārzinis var nodot personas datus:
   • apstrādātājiem, lai nodrošinātu efektīvāku savu funkciju veikšanu, atbilstoši to sniegtajiem pakalpojumiem un tiem nepieciešamajā apjomā (auditori, revidenti, juridiskie konsultanti, IT pakalpojuma sniedzēji, darba aizsardzības speciālisti, datu aizsardzības speciālisti);
   • trešajām personām, ja to pieprasījumiem ir atbilstošs juridiskais pamats.
  • Personas dati netiek nodoti ārpus ES vai EEZ.
 6. Laikposms, cik ilgi personas dati tiks glabāti, vai, ja tas nav iespējams, kritēriji, ko izmanto minētā laikposma noteikšanai:
  • Pārzinis glabā un apstrādā fizisko personu datus, kamēr pastāv vismaz viens no šādiem kritērijiem:
  • kamēr tiek izpildītas starp Pārzini un datu subjektu noslēgtā līguma saistības vai datu subjektam tiek sniegts pakalpojums;
   • kamēr Pārzinim pastāv normatīvajos aktos noteikts pienākums glabāt attiecīgos datus;
   • kamēr tiek pilnībā izskatīts un/vai izpildīts datu subjekta lūgumā/iesniegumā minētais;
   • kamēr ir spēkā datu subjekta piekrišana attiecīgai personas datu apstrādei, ja nepastāv cits datu apstrādes likumīgs pamats;
   • kamēr normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā Pārzinis vai datu subjekts var realizēt savas leģitīmās intereses (piemēram, iesniegt iebildumus vai celt vai vest prasību tiesā);
   • videonovērošanas ceļā iegūtie personas dati (videoieraksti) tiek glabāti ne ilgāk kā 30 dienas no to veikšanas dienas, izņemot gadījumus, kad tie tiek izmantoti pārkāpumu izskatīšanai;
   • personāla atlases laikā iegūtā informācija, pilnībā vai daļēji tiks glabāta ne ilgāk kā divus gadus par darbinieka amata pretendentiem, lai nodrošinātu Pārziņa tiesiskās intereses. Gadījumā, ja Pārzinis saņem sūdzības par konkrēto personāla atlases procesu, tad visa personāla atlases procesā apstrādātā informācija tiks saglabāta tik ilgi, cik nepieciešams konkrētajam procesam.
  • Iestājoties nosacījumiem, no kuriem izriet, ka tālāka personas datu uzglabāšanas vairs nav nepieciešama datu subjekta personas dati tiek dzēsti.
  • Pārziņa dokumentu, kas cits starpā satur personas datus, glabāšana notiek atbilstoši Pārziņa apstiprinātajai Lietu nomenklatūrai. Glabāšanas termiņi Lietu nomenklatūrā tiek noteikti atbilstoši normatīvo aktu prasībām un tā saskaņota ar Cēsu zonālo arhīvu.
 7. Tiesības pieprasīt pārzinim piekļuvi datu subjekta personas datiem un to labošanu vai dzēšanu, vai apstrādes ierobežošanu attiecībā uz datu subjektu, vai tiesības iebilst pret apstrādi, kā arī tiesības uz datu pārnesamību:
  • Datu subjektam ir tiesības saņemt savus personas datus, ko tas ir sniedzis un kas tiek apstrādāti, rakstiskā formā vai kādā no biežāk izmantotajiem elektroniskajiem formātiem un, ja iespējams, nodot šādus datus citam pakalpojumu sniedzējam (datu pārnesamība).
  • Lai saņemtu informāciju par Pārziņa apstrādātajiem saviem personas datiem, to apstrādes nolūkiem, datu saņēmējiem un glabāšanas termiņiem, ir jāiesniedz rakstveida iesniegums:
   • iesniedzot to personiski un uzrādot personu apliecinošu dokumentu Pārziņa birojā Jāņa Poruka iela 8, Cēsis, Cēsu novads, LV–4101;
   • iesniedzot elektroniski uz Pārziņa e-pastu cata@cata.lv un parakstot ar drošu elektronisko parakstu.
  • Datu subjektam ir tiesības pieprasīt personas datu dzēšanu, personas datu apstrādes ierobežošanu, iebilst pret personas datu apstrādi, lūgt personas datu labošanu, ja tie ir neatbilstoši, nepilnīgi vai nepareizi, atbilstoši Regulas noteikumiem.
  • Datu subjektam ir tiesības uz savu personas datu dzēšanu un apstrādes neturpināšanu, ja personas dati vairs nav nepieciešami saistībā ar nolūkiem, kādos tie vākti vai citādi apstrādāti, vai ja viņu personas datu apstrāde citā veidā neatbilst Regulai. Saskaņā ar Regulas 18.panta 1.punkta a), b) un c) apakšpunktiem datu subjektam ir tiesības panākt, lai pārzinis ierobežotu apstrādi, izņemot minētā panta 2.punktā minēto glabāšanas darbību nodrošināšanu.
  • Pārzinis saglabā sev tiesības pieprasīt datu subjektam papildus informāciju, ja uzskata to par nepieciešamu.
 8. Tiesības atsaukt piekrišanu
  • Ja personas datu apstrāde ir uzsākta un notiek saskaņā ar datu subjekta piekrišanu, datu subjektam ir tiesības to atsaukt, sūtot atsaukumu uz epastu: cata@cata.lv.
  • Piekrišanas atsaukums neietekmē datu apstrādes, kuras veiktas tajā laikā, kad datu subjekta piekrišana bija spēkā. Atsaucot piekrišanu, nevar tikt pārtraukta datu apstrāde, kuru veic, pamatojoties uz citiem tiesiskajiem pamatiem.
 9. Sīkdatņu apstrāde:
  • Mēs izmantojam sīkfailus un līdzīgas tehnoloģijas, lai apkopotu informāciju par Jums, brīdī, kad Jūs apmeklējat Pārziņa tīmekļvietni.
  • Tehniskas detaļas, kas saistītas ar Pārziņa tīmekļvietnes apmeklētājiem, ieraksta Pārziņa Interneta pakalpojumu sniedzējs statistikas nolūkos. No Pārziņa puses nekāda informācija netiek izmantota tīmekļvietnes lietotāju identifikācijai.
  • Tehniskās detaļas, kas tiek ierakstītas:
   • apmeklētāja tīmekļvietnes servera adrese;
   • domēna vārds (piemēram, lv, com, org, net);
   • iepriekšējā tīmekļvietne, no kuras apmeklētājs mūs ir sasniedzis, ieskaitot jebkādus meklējumu terminus, kas izmantoti;
   • dati, kas norāda uz apmeklētāju plūsmu ap šo tīmekļvietni (piemēram, lapas, kurām piekļūts un dokumenti, kuri lejupielādēti);
   • kāda veida iekārtas operētājsistēmu un tīkla pārlūkprogrammu lietotājs izmantoja.
 10. Tiesības iesniegt sūdzību uzraudzības iestādei:
  • Jums ir tiesības vērsties pie Pārziņa vai personas datu apstrādi uzraugošajā institūcijā (Datu valsts inspekcijā) sakarā ar jautājumiem par personas datu apstrādi vai sūdzību. Būsim pateicīgi, ja ar jautājumiem vai iebildumiem vispirms vērsīsieties pie mums.
 11. Automatizētu lēmumu pieņemšana.
  • Jūsu dati netiek izmantoti automatizēto lēmumu pieņemšanā.
 12. Izmaiņas mūsu Privātuma politikā:
  • Laiku pa laikam Mēs varam mainīt šo Privātuma politiku, publicējot savā tīmekļvietnē aktuālo Privātuma politikas versiju. Iesakām apmeklēt šo sadaļu regulāri, lai uzzinātu aktuālo informāciju.

 

AS CATA
pēdējo reizi aktualizēts 01.02.2019.

Kontakti

Akciju sabiedrība "CATA"
Jāņa Poruka iela 8,
Cēsis, Cēsu novads,
Latvija, LV-4101
Vienotais reģ. Nr. 40003016840
tālr: 64122121
e-pasts: cata@cata.lv

Izziņas

Izziņas par autobusu kustību un informāciju par sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšanu:

Cēsu AO
29163880
   
Limbažu AO
64021045
29395243
   
Siguldas fil.
25445573
   
Saulkrastu fil.
67951551
   
Ainažu fil.
29424920
   
Aizkraukles fil. 65122635
   
Ogres fil. 29121621
Šī tīmekļa vietne izmanto sīkdatnes. Piekrītot sīkdatņu izmantošanai, tiks nodrošināta tīmekļa vietnes optimāla darbība. Turpinot vietnes apskati Jūs piekrītat, ka izmantosim sīkdatnes Jūsu ierīcē. Savu piekrišanu Jūs jebkurā laikā varat atsaukt, nodzēšot saglabātās sīkdatnes.
Lasīt vairāk! Piekrītu!