Akciju sabiedrība "CATA"
Jāņa Poruka iela 8,
Cēsis,Cēsu novads,
Latvija, LV-4101
Vienotais reģ. Nr. 40003016840
tālr: 64122121
e-pasts: cata@cata.lv

Akciju sabiedrība “CATA” (turpmāk - AS “CATA”) ir viens no pieredzes bagātākajiem transporta uzņēmumiem, bet ārpus Rīgas lielākais pasažieru pārvadātājs Latvijā. Regulāro pasažieru pārvadājumu tirgū AS “CATA” sniegto pakalpojumu kvalitātes un apjoma ziņā ieņem vienu no vadošajām vietām Latvijā.

AS “CATA” dibināta 02.04.1954. ar toreizējā autotransporta ministra Eduarda Liberta pavēli Nr.244 “Par Cēsu 9. autotransporta kantora (ATK-9) izveidošanu” un pavēli Nr.245 “Par Valkas ATK-2 izformēšanu”. Ar Latvijas Republikas Ministru kabineta 06.05.1998. rīkojumu Nr.218 “Par privatizējamās valsts akciju sabiedrības firmas “CATA” akciju nodošanu pašvaldību īpašumā” valstij piederošās privatizējamās valsts akciju sabiedrības firmas “CATA” akcijas tika nodotas Cēsu un Limbažu rajona padomju īpašumā.

2009.gadā reģionālās reformas rezultātā Cēsu un Limbažu rajona padomēm piederošās akcijas tika nodotas 12 novadu pašvaldībām: Cēsu, Amatas, Jaunpiebalgas, Līgatnes, Pārgaujas, Priekuļu, Raunas, Vecpiebalgas, Alojas, Krimuldas, Limbažu un Salacgrīvas novada pašvaldībai.

2016.gadā reorganizācijas rezultātā AS “CATA” tika pievienota sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Aizkraukles ATU”, kas kļuvusi par AS “CATA” struktūrvienību – filiāli, un akcionāriem pievienojās Aizkraukles novada pašvaldība.

2019.gadā reorganizācijas rezultātā AS “CATA” tika pievienota SIA “Ogres autobuss”, kas kļuvusi par AS “CATA” struktūrvienību – filiāli, bet Ogres un Ķeguma novada pašvaldības kļuva par AS “CATA” akcionāriem.

2021.gadā reģionālās reformas rezultātā Alojas, Amatas, Jaunpiebalgas, Krimuldas, Ķeguma, Līgatnes, Pārgaujas, Priekuļu, Raunas, Salacgrīvas un Vecpiebalgas novada pašvaldībām piederošās akcijas tika nodotas Cēsu, Limbažu, Ogres, Siguldas un Smiltenes novada pašvaldībām.

 

Šobrīd AS “CATA” akcijas pieder Aizkraukles, Cēsu, Limbažu, Ogres, Smiltenes novada pašvaldībām un trīs privātiem akcionāriem.

AS “CATA” augstākā pārvaldes institūcija ir akcionāru sapulce. Akcionāru sapulču starplaikā akcionāru intereses pārstāv padome, kas ir AS “CATA” pārraudzības institūcija. Padome sastāv no trīs padomes locekļiem. AS “CATA” izpildinstitūcija ir valde, kura vada un pārstāv AS “CATA”. Valdē darbojas ilggadīgi un pieredzējuši AS “CATA” darbinieki.

Saskaņā ar NACE klasifikatoru, AS “CATA” komercdarbības galvenie veidi ir:

 1. citur neklasificēts pasažieru sauszemes transports (49.39);
 2. pilsētas un piepilsētas pasažieru sauszemes pārvadājumi (49.31);
 3. automobiļu apkope un remonts (45.20);
 4. sava vai nomāta nekustamā īpašuma izīrēšana un pārvaldīšana (68.20);
 5. kultūras iestāžu darbība (90.04);
 6. kravu pārvadājumi pa autoceļiem (49.41);
 7. sauszemes transporta palīgdarbības (52.21).

AS “CATA” ir septiņas filiāles:

 1. Limbažos no 1959.gada, Ozolaines ielā 1, Limbaži, Limbažu nov., LV-4001;
 2. Ainažos no 1972.gada, Valdemāra ielā 99, Ainaži, Limbažu nov., LV-4035;
 3. Siguldā no 1974.gada, Vidzemes šosejā 22, Sigulda, Siguldas nov., LV-2150;
 4. Saulkrastos no 1974.gada, Akāciju ielā 7, Saulkrasti, Saulkrastu nov., LV-2160;
 5. Ērgļos no 1986.gada, Parka ielā 31, Ērgļi, Madonas nov., LV-4840;
 6. Aizkrauklē no 2016.gada, Rūpniecības ielā 1C, Aizkrauklē, Aizkraukles nov., LV-5101;
 7. Ogrē no 2019.gada, Akmeņu ielā 53, Ogrē, Ogres nov., LV-5001.

Filiāļu izvietojums nodrošina operatīvu, kvalitatīvu, drošu un precīzu sniegto pakalpojumu pieejamību pasažieriem reģionālās nozīmes maršrutos, minimālus attālumus līdz maršrutu galapunktiem, viszemākās izmaksas pakalpojumu pasūtītājiem, zemas autobusu parka remonta un apkopju izmaksas (autobusu mazgāšana, tehniskās apkopes, nelielu remonta apjomu izpilde).

AS “CATA” ir piecas autoostas:

 1. “Cēsu autoosta”;
 2. “Siguldas autoosta”;
 3. “Limbažu autoosta”;
 4. “Aizkraukles autoosta”;
 5. “Ogres autoosta”.

AS “CATA” kopš 01.12.1993. ir Latvijas Pasažieru pārvadātāju asociācijas (LPPA) biedrs un viens no tās dibinātājiem. AS “CATA” valdes priekšsēdētājs Māris Ozoliņš ir ilggadīgs LPPA valdes loceklis. AS “CATA” vadība aktīvi piedalās LPPA sniegto atzinumu sagatavošanā par Latvijas Republikas sabiedriskā transporta nozares reglamentējošiem normatīvo aktu projektiem.

Lai AS “CATA” būtu tiesīga sniegt pasažieru autotransporta pakalpojumus, nodarboties ar starptautiskajiem pārvadājumiem, sniedzot kvalitatīvus, ES un Latvijas Republikas normatīviem aktiem atbilstošus, pakalpojumus, AS “CATA” ir ieguvusi sekojošas licences, atļaujas un sertifikātus:

 1. valsts SIA “Autotransporta direkcija” izsniegta 13.03.2013. licence PS-00150 pasažieru komercpārvadājumiem ar autobusiem. Licence derīga līdz 14.03.2034.;
 2. valsts SIA “Autotransporta direkcija” izsniegta 15.03.2014. Eiropas Kopienas atļauja Nr.EP-00007 starptautiskajiem pasažieru komercpārvadājumiem ar autobusu. Atļauja derīga līdz 14.03.2034.;
 3. valsts SIA “Autotransporta direkcija” izsniegta 15.03.2014. licence KS-00338 kravas komercpārvadājumiem ar kravas transportlīdzekli.  Licence derīga līdz 14.03.2034.;
 4. saskaņā ar Eiropas Padomes 29.04.1996. Direktīvu 96/26/EC, vienam AS “CATA” darbiniekam ir profesionālās kompetences sertifikāts.

AS “CATA” darbības prioritātes ir – konkurētspējas nostiprināšana nozarē, kuras galvenais mērķis saglabāt esošo tirgus daļu un noslēgt ilgtermiņa sabiedriskā transporta pakalpojumu līgumus, piedaloties valsts un pašvaldību konkursos, pārvadājumu kvalitātes un apkalpošanas līmeņa paaugstināšana, jaunu tehnoloģiju ieviešana, kas vērsta uz pārvadājumu procesu drošības, darbības efektivitātes paaugstināšanu un AS “CATA” izmaksu samazināšanu.

Lai uzlabotu AS “CATA” pārvaldības procesus un paaugstinātu AS “CATA” darbības efektivitāti, klientu apmierinātību un virzītu AS “CATA” uz nepārtrauktu pilnveidošanos, 2007. tika ieviesta un tiek uzturēta kvalitātes vadības sistēma atbilstoši starptautiskā standarta ISO 9001 prasībām.

21.02.2024. Latvijas Nacionālā akreditācijas biroja izsniegta akreditācijas apliecība Nr.LATAK-I-303-12-2005 apliecina, ka AS “CATA” inspekcija ir kompetenta veikt inspicēšanu kā C tipa inspicēšanas institūcija atbilstoši LVS EN ISO/IEC 17020:2012 standarta prasībām, ES Regulai un Ministru kabineta noteikumiem reglamentētajā sfērā: transportlīdzekļu vadītāja darba un atpūtas laika, braukšanas attāluma un ātruma reģistrēšanas kontrolierīces (analogās, digitālās un viedās); ātruma ierobežotājierīces pārbaudes līdz 20.02.2029.

Nozīmīga loma kvalitatīvu pakalpojumu nodrošināšanai ir AS “CATA” darbiniekiem. Izstrādātā strādājošo kvalifikācijas celšanas un motivēšanas sistēma, kā arī konkurētspējīgā darba samaksas sistēma un noslēgtais koplīgums, nodrošina AS “CATA” ar augsti kvalificētu un pieredzējušu personālu. Kā viens no lielākajiem darba devējiem Vidzemes reģionā, kurš nodarbina vidēji 365 darbiniekus, AS “CATA” rūpējas par strādājošo labklājības paaugstināšanu, uzlabojot darba apstākļus, nodrošinot konkurētspējīgu atalgojumu un sociālās garantijas.

Kā sociāli atbildīga darba devēja labas gribas un rūpju izpausmi, AS “CATA”  nodrošina darbinieku veselības apdrošināšanu, kā papildus stimulu un sociālu labumu visiem AS “CATA” pamatdarbā strādājošajiem.

Turpinot darbu pie ražošanas līdzekļu, iekārtu modernizācijas, darba organizācijas un izmaksu samazinājuma realizēti pasākumi:

 1. pamatbāzē un filiālēs izveidotas degvielas uzpildes stacijas, kuras nodrošina degvielas iepirkumu par vairumtirdzniecības cenām. Bāzes uzņēmuma un filiāļu degvielas uzpildes stacijas ir pilnībā automatizētas – autobusu uzpildīšana notiek izmantojot identifikācijas kartes;
 2. ir izveidota un sertificēta analogo, digitālo, viedo tahogrāfu un ātruma ierobežotājierīču pārbaudes laboratorija “AS “CATA” inspekcija”;
 3. ar SIA “Autests” noslēgtais līgums par transportlīdzekļu valsts tehniskās apskates pakalpojumu punkta izvietošanu AS “CATA” ražošanas telpās, līdz minimumam samazina saimniecisko nobraukumu;
 4. ar SIA “Pilsētas līnijas” noslēgts līgums par autobusu ārējo virsmu izmantošanu reklāmai, gūstot papildus ieņēmumus;
 5. lai nodrošinātu vienotu AS “CATA” resursu plānošanas un pārvaldības sistēmu, ir ieviesta finanšu vadības un grāmatvedības programma;
 6. lai optimizētu ar konduktoru iekasētās naudas pieņemšanu un uzskaiti saistītās izmaksas, samazinātu iekasētās naudas apstrādes laiku un iesaistīto cilvēku skaitu, Cēsu un Siguldas struktūrvienībās uzstādītas monētu un banknošu iemaksas iekārtas;
 7. 2016.gadā izstrādātas un ieviestas elektroniskās abonementa kartes;
 8. ieviesta dokumentu vadības sistēma. Tā uzlabo informācijas un dokumentu apriti, nodrošina ātrāku dokumentu sagatavošanu, saskaņošanu, sistematizētu un drošu uzglabāšanu;
 9. no 01.11.2017. AS “CATA” apkalpotajos maršrutos par braucienu var norēķināties ar bankas norēķinu karti;
 10. no 01.2018. pasažieri uz AS “CATA” apkalpotajiem maršrutiem autobusu biļetes var iegādāties Mobilly;
 11. no 01.08.2019. noteikts abonementu derīguma termiņš – 60 dienas;
 12. skolēnu un pašvaldību noteikto pasažieru kategoriju ar to noteiktiem braukšanas maksas atvieglojumiem pārvadājumu nodrošināšanai un uzskaitei regulārajos autobusu maršrutos AS “CATA” ir izsniegusi elektroniskas braukšanas kartes.

Pastāvīgi turpinās darbs pie energoefektivitātes uzlabošanas, investīcijām mūsdienīgu tehnoloģiju ieviešanā darba procesā, neizmantoto pamatlīdzekļu un īpašumu realizācijas, ienākumus novirzot investīcijās.

AS “CATA” seko līdzi jaunākajām tendencēm informācijas tehnoloģiju jomā un iespēju robežās nodrošina to izmantošanu visos darbības virzienos. Turpina pieaugt elektroniski pieejamās informācijas apjoms un paātrinās informācijas apmaiņas process. Rūpējoties par saviem klientiem, AS “CATA” uztur savu mājas lapu www.cata.lv, kurā operatīvi informē par izmaiņām autobusu kustībā, sniedz informāciju par piedāvātajiem pakalpojumiem un citām AS “CATA” aktivitātēm.

AS “CATA” valde pastāvīgi veic pasākumus finanšu risku mazināšanā – attīstot komerciāli ienesīgus papildus pakalpojumus, maksimāli produktīvi izmantojot materiāli tehnisko bāzi un ceļot darba ražīgumu. Veikto pasākumu kopums dod iespēju AS “CATA” sabalansēt finansiālo stāvokli un turpināt veikt saimniecisko darbību, neraugoties uz mainīgo ekonomisko situāciju sabiedriskā transporta pakalpojumu nozarē, kā arī veikt ievērojamas investīcijas autobusu parka atjaunošanā.

AS “CATA” finanšu rezultāti lielā mērā ir atkarīgi no pasūtītāja (valsts) spējas segt ar regulāro pasažieru pārvadājumu līgumu nosacījumu izpildi saistītās izmaksas. AS “CATA” valde plāno turpināt organizēt darbu, veicot pārvadājumu un izmaksu analīzi atbilstoši pieejamam finansējumam. Turpinās autobusu parka pārstrukturēšana uz ekonomiskākiem, mazākas ietilpības autobusiem, atbilstoši ekonomiskai situācijai nozarē un pasažieru plūsmai, normatīvo aktu, noslēgto līgumu un pasūtītāju prasībām. AS “CATA” vadība, sadarbībā ar pasūtītāju, turpina veikt pārvadājumu analīzi un izmaksu optimizāciju, strādājot pie pasūtījumu līgumos ietverto maršrutu tīkla pārskatīšanas un apkalpošanas racionalizācijas risinājumu variantiem, gatavojot un virzot priekšlikumus maršrutu tīkla pilnveidošanai. AS “CATA” vadība turpina strādāt pie ražošanas un energoresursu izmaksu ekonomijas, nodarbinātības monitoringa un darba procesu optimizācijas, izvērtējot riskus, veicot investīcijas autobusu parka un materiāli – tehniskās bāzes atjaunošanā.

AS “CATA” īpašnieku struktūra, kad 98,37% akciju īpašnieki ir novadi, kuru teritorijās AS “CATA” veic pārvadājumus vietējos reģionālajos maršrutos, palīdz operatīvi un veiksmīgi risināt jautājumus par optimālu, sabiedrībai pieejamu maršruta tīkla izveidi un jautājumus par skolēnu pārvadājumiem novados, kā arī nodrošina iespēju pašvaldībām realizēt Pašvaldību likumā noteikto autonomo funkciju – organizēt sabiedriskā transporta pakalpojumus savās teritorijās. AS “CATA” aktīvi iesaistās arī dažādu pašvaldības jautājumu risināšanā – vadības pārstāvji piedalās novadu komisiju darbā kā eksperti, sniedz atzinumus autoceļu infrastruktūras uzlabošanas, autobusu maršrutu optimizēšanas un organizēšanas jautājumos.

AS “CATA” grāmatvedības, personāla lietvedības, juridiskie, darba aizsardzības un ar pārvadājumiem saistītie ražošanas procesi ir centralizēti un visām filiālēm tiek veikti bāzes uzņēmumā Cēsīs. Operativitāti datu un dokumentu apmaiņā nodrošina ieviestie, gadiem atstrādātie IT risinājumi un datu bāzes. Filiāles nodrošina kvalitatīvu, atbilstošu noslēgtajiem līgumiem un normatīvajiem aktiem ikdienas tehnisko izlaidi, pārvadājumu procesa nepārtrauktību un dokumentu pirmapstrādi.

AS CATA
18.04.2024.

 

Kontakti

Akciju sabiedrība "CATA"
Jāņa Poruka iela 8,
Cēsis, Cēsu novads,
Latvija, LV-4101
Vienotais reģ. Nr. 40003016840
tālr: 64122121
e-pasts: cata@cata.lv

Izziņas

Izziņas par autobusu kustību un informāciju par sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšanu:

Cēsu AO
29163880
   
Limbažu AO
64021045
29395243
   
Siguldas fil.
25445573
   
Saulkrastu fil.
67951551
   
Ainažu fil.
29424920
   
Aizkraukles fil. 65122635
   
Ogres fil. 29121621
Šī tīmekļa vietne izmanto sīkdatnes. Piekrītot sīkdatņu izmantošanai, tiks nodrošināta tīmekļa vietnes optimāla darbība. Turpinot vietnes apskati Jūs piekrītat, ka izmantosim sīkdatnes Jūsu ierīcē. Savu piekrišanu Jūs jebkurā laikā varat atsaukt, nodzēšot saglabātās sīkdatnes.
Lasīt vairāk! Piekrītu!